Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

work-to-rule /,wɜ:ktə'ru:l/  

  • Danh từ
    cuộc lãn công chỉ theo đúng quy chế (không chịu làm ngoài giờ quy định)