Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

work-box /'wə:kbɔks/  

  • Danh từ
    hộp đồ khâu vá