Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

work-basket /'wɜ:k,bɑ:skit/  

  • Danh từ
    hộp đồ khâu