Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

work study /'wɜ:k,stʌdi/  

  • Danh từ
    sự nghiên cứu cải tiến lao động