Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

work of art /,wɜ:kəv'ɑ:t/  

  • Danh từ
    tác phẩm nghệ thuật