Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

word-perfect /,wɜ:d'pɜ:fikt/  

  • Tính từ
    (Mỹ letter-perfect)
    thuộc làu