Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

word-painting /'wə:d,peintiɳ/  

  • Danh từ
    bài miêu tả