Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nghệ sĩ ngôn từ; nhà thơ, nhà văn