Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

word-book /'wə:dbuk/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học) từ vựng