Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

word processor /'wɜ:d,prəʊsesə[r]/  

  • Danh từ
    bộ xử lý từ