Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

word processing /'wɜ:d,prəʊsesiŋ/  

  • Danh từ
    sự xử lý văn bản