Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wonderingly /'wʌndriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngạc nhiên
    "where did this come from?", she said wonderingly
    cô ta nói một cách ngạc nhiên: "cái này từ đâu đến nhỉ?"