Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wonder-struck /'wʌndəstrʌk/  

  • -stricken) /'wʌndə,strikən/* tính từ
    kinh ngạc