Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

women's movement /'wʊmins,mu:vmənt/  

  • the women's movement
    phong trào giải phóng phụ nữ