Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

womanhood /'wʊmənhʊd/  

  • Danh từ
    tính chất là đàn bà hẳn hoi (không còn là con gái nữa)
    grow to (reach) womanhood
    thành một người đàn bà hẳn hoi