Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wolfhound /'wʊlfhaund/  

  • Danh từ
    chó săn sói