Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wolf-whistle /'wʊlf,wisl/  

  • Danh từ
    tiếng huýt sáo khen gái
    Động từ
    wolf-whistle at somebody
    huýt sáo khen gái