Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giống chó canh cừu (phòng chó sói)
    giống chó lai sói