Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wolf-cub /'wʊlfkʌb/  

  • Danh từ
    sói con