Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wolf-call /'wulf,kɔ:l/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(thông tục) tiếng huýt sáo (của anh chàng theo gái)