Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wolf's-bane /'wulfs,bein/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây phụ tử