Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khô xác, nhăn nheo

    * Các từ tương tự:
    wizened