Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

witness-box /'witnisbɒks/  

  • Danh từ
    (Mỹ witness-stand)
    vành nhân chứng (ở tòa án)