Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự từ chối không làm; sự từ chối không cho
  sự giấu giếm (sự thật...)
  sự ngăn cn
  (pháp lý) sự chiếm giữ (tài sn)

  * Các từ tương tự:
  Withholding tax