Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ phân từ (cổ) của withhold