Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

witchcraft /'wit∫krɑ:ft/  

  • Danh từ
    ma thuật, phép phù thủy