Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

witch-hazel /'wit∫heizl/  

  • Danh từ
    (cách viết khác wych-hazel)
    cây kim mai
    nhựa kim mai (trích ở vỏ cây kim mai, có thể dùng chữa chỗ sưng trên da)