Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

witch-doctor /'wit∫,dɒktə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác medicine man)
    thầy mo