Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

witch-broom /'wit brum/  

  • Danh từ
    chổi phép (của mụ phù thuỷ)