Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wishing-bone /'wi i boun/  

  • Danh từ
    chạc xưng đòn (của chim)