Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người mong muốn, người ao ước (điều gì)
    người cầu chúc