Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đồ uống nhạt (rượu, trà, cà phê lo ng)
    câu chuyện nhạt phèo