Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

winsomeness /'winsəmnis/  

  • Danh từ
    vẻ hấp dẫn dịu dàng