Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

winsomely /'winsəmli/  

  • Phó từ
    [một cách] hấp dẫn dịu dàng