Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

winkle-picker /'wiŋklpikə[r]/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều; cũ, lóng)
    giày mũi nhọn dài