Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  như periwinkle
  Động từ
  winkle somebody (something) out [of somebody]
  lôi ra, moi ra
  we'll winkle him out of there
  chúng tôi sẽ lôi nó ra khỏi chỗ đó
  cuối cùng tôi đã moi ra được sự thật từ miệng nó

  * Các từ tương tự:
  winkle-picker