Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh)
    đèn báo, đèn nháy (ở ôtô, môtô)