Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wing-over /'wi,ouvə/  

  • Danh từ
    (hàng không) sự nhào lộn trên không