Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wing-commander /'wiŋkəmɑ:ndə[r]/  

  • Danh từ
    trung tá (không quân Hoàng gia Anh)