Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wing-chair /'wiŋt∫eə[r]/  

  • Danh từ
    ghế bành cao lưng