Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -stroke) /'wi strouk/* danh từ
    cái vỗ cánh, cái đập cánh