Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có cánh (côn trùng)