Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng không) cánh con (của máy bay)