Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

window-shopping /'windəʊ∫ɒpiŋ/  

  • Danh từ
    sự bát phố xem hàng