Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

window-case /'windoukeis/  

  • Danh từ
    tủ kính bày hàng