Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

window-box /'windəʊbɒks/  

  • Danh từ
    bồn hoa [ngoài] cửa sổ