Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

window shade /'windəʊ∫eid/  

  • (Mỹ)
    như blind
    xem blind