Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

window envelope /'windou'enviloup/  

  • Danh từ
    phong bì có cửa sổ giấy bóng (qua đó đọc được địa chỉ ở phía trong)