Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có gió, lặng gió
    a windless day
    một ngày lặng gió