Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

winceyette /,winsi'et/  

  • Danh từ
    vải bông pha len, vải vin-xi-ét (dùng may quần áo ngủ)